و بهترین راه شناخت زندگی!

و بهترین راه شناخت زندگی!

و بهترین راه شناخت زندگی!

عشق جاودانه است،

شاید شکل آن تغییر کند، اما جوهر یکی است.

تفاوت بین عاشق و غیرعاشق،

همان تفاوت بین چراغ روشن است و خاموش.

چراغ آنجاست و به کار میآید،

اما اکنون نور نیز میافشاند،

و همین نورافشانی، کار حقیقی آن است.

بهترین راه شناخت زندگی، بسیار عشق ورزیدن است.

ونسان ون گوگ

 

گرچه آتش و چراغی با خود دارم

و نیز نور ستارگان، ماه و خورشید را

تا در برق چشمانت نگاه نکنم،

همه و همه چون شبی تاریک مینمایند.

بهارتر هاری

 

و بهترین راه شناخت زندگی!

تو آنجا و من اینجا

کسی را نداشتهام تا با او از چیزهای کوچک بگویم،

از دانههای شبنم بر تیغههای علف،

یا از چیزهای بزرگ،

از آنچه که در جهان میگذرد.

تنها بودهام،

گفتهام با خود و با خود در خیال بودهام،

اکنون دریافتهام که،

داشتن کسی در کنار تا کجا حیاتی است.

سوزان پولیس شوتز

 

 

دو مشت گل در دست گیر،

تا آنجا که میتوانی بهم بیامیزشان،

از مشتی از آن تندیس من،

و از مشتی دیگر تندیس خود،

و بهترین راه شناخت زندگی!

اکنون بی درنگ تندیسها را خُرد کن،

دوباره بهم بیامیزشان،

از نو هر دو را بیافرین،

یکی به شکل تو،

و دیگری به شکل من،

گل من گل توست،

و گل تو گل من.

کوان تائوشینگ – قرن سیزدهم

 

دوستت دارم،

نه چون چیزی شخصی و برای خود،

بلکه چون چیزی جهانی،

چیزی که سزاوار عشقی است که یافتهام.

هنری دیوید تورو

آنگاه که تو در کنارم نیستی...

شب یا روز

کدامیک بهتر است؟

چه بگویم

اما میدانم که:

هر دو بیارزشند

آنگاه که تو در کنارم نیستی.

آمارو

و بهترین راه شناخت زندگی!

عشق، رنج را سالها بر میتابد و باز مهربان است؛

عشق، رشک نمیبرد؛

عشق، فخر نمیفروشد؛

اهل تظاهر نیست؛

از خشونت بیزار است،

سود خود نمیجوید،

تحریک نمیکند، بدخواه نیست؛

نه از پلشتی

که از حقیقت شاد میشود؛

همه چیز را تحمل میکند، همه چیز را باور دارد،

به همه چیز امیدوار است و همه چیز را به جان میخرد.

عشق شکست ناپذیر است.

                                                                کورینتیانس

 

تنظیم : بخش ادبیات تبیان

کلمات کل��دی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه