شادی،شگفتی وحیرت در ...

شادی،شگفتی وحیرت در ...

عشق والاترین موهبت زندگی است

شادی،شگفتی وحیرت در ...
شادی،شگفتی وحیرت در ...

          عاشق بودن

تجربه تمامی احساسات بیرون از عشق،

و از نو بازگشت به عشق      است.

          عاشق بودن

         تحمل رنج و درد

و توانایی غلبه و از یاد بردن این رنج و درد است.

عاشق بودن

همان است که بدانی دیگری کامل نیست.

بتوانی بخشهای نازیبا را ببینی ولی

بر بخشهایی که دوست میداری تاکید کنی و

شادمانه هر دو را بپذیری.

عاشق بودن

برپا ساختن ستونهای استوار بر بنای احساسات است

ولی جایی نیز برای تغییر بگذار

چون

داشتن احساس یکسان در تمام عمر

جایی برای رشد، تجربه و آموختن نمیگذارد.

عاشق بودن

توانمند بودن در پذیرفتن ایده ها و واقعیت های نو است

دانستن آن است که دیگری نیز آنچه که بوده باقی نمی ماند

و تغییر آرام آرام او را دگرگون می کند.

عاشق بودن

بخشیدن تا سر حد فقر است

والاترین هدیه ها بین دوستان

اعتماد است و درک متقابل

ایندو ارمغان عشق اند.

عشق ایثار چیزی بیش از تمامی خود است،

تنها در طلب لبخندی کوچک.

شادی،شگفتی وحیرت در ...
شادی،شگفتی وحیرت در ...

           عاشق بودن

دیدن نه تنها با چشم که با دل است

پرورش بینشی در ژرفای احساس خود و دیگری است

داشتن در کی نیکو از پیوند میان دو انسان است.

           عاشق بودن

فدا کردن خود به تمامی است

آماده تا بگویی:

«اینک من و

دوستت دارم بسیار و بسیار،

ندای تمامی وجودم»

نه اینکه هر دم به رنگی در آیی و هر روز

نوایی دگر ساز کنی تا پذیرفته شوی

بلکه چنان تغییر کنی تا نور خوبی ها

ظلمت کمبودهایت را بپوشاند.

ترزا. ام. ریچیز

 

عاشقی

زمانی است که دیگری دریابد

به تمامی از آن اویی

به هنگام نیاز به تو

احساس کند که نه تنها هرگز شکست یا ناکامی او را موجب نخواهی شد

بلکه در همه حال در کنارش خواهی ماند.

اشلی مونتاگو

کسی که راهی را با عشق می پیماید،

هرگز راه را تنها نپیموده است.

سی. تی. دیویس

 

عشق...

شادی خوبان، شگفتی عاقلان

و حیرت خدایان است.

افلاطون

 

عشق تمام آن چیزی است که داریم.

تنها با کیمیای عشق می?توانیم به یاری هم برخیزیم.

اورپیدس

شادی،شگفتی وحیرت در ...
شادی،شگفتی وحیرت در ...

نیکوست، که ثروتمند باشی و پرتوان،

اما نیکوتر آن است که دوستت بدارند.

               اورپیدس

 

همه چیز و هر آنچه را که درک کردم،

مدیون عشق ورزیدن یافتم.

لئوتولستوی

 

تنظیم برای تبیان:زهره سمیعی

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه